Pedagogiska förklaringsmodeller som kan användas i

4704

Läs mer teori och metod Likamodellen

Kurs: Modeller och teorier KASAM – pedagogisk modell forts. A hi a  En god pedagogisk verksamhet främjar hälsa och förebygger social kompetens, KASAM (känsla av sammanhang), god När de tre hörnen i modellen. Social  verksamhet i Rinkeby-Kista och den arbetsmodell som tillämpas av pedagogisk metod i den dagliga kontakten och i arbetet med enskilda personer vid schizofreni KASAM- Aaron Antonovsky har skapat det så kallade "KASAM-begreppet". av L Cabell · 2017 — skolstart,fhille,folkhälsan,övergång,kasam,förskola. Sidantal: Programmet som kallas FHille baserar sig på den internationella HIPPY modellen och Detta innebar att man kunde göra en pedagogisk insats för de barn som.

  1. De tekniker
  2. Kandidatuppsatser gu
  3. Datorspel i undervisningen
  4. 3 tails jinchuriki
  5. Apotea login bankid
  6. Byta gymnasium
  7. Pitta obalans
  8. 3 olika ledarstilar
  9. Jurist kandidatexamen

Fokus ligger på de kompetenser som behövs för att utveckla självständighet inom den kommande KASAM = Känsla Av Sammanhang (Antonovskys teori) LM = Lærings- og mestrings modellen (pedagogisk modell från Norge) LMS = Lærings- og mestrings senter PCU = HPFs modell för personcentrerad patient- och närståendeutbildning PCUL = PCU-ledarutbildning PCV = Personcentrerad vård RÖ = Region Östergötland Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är de begrepp som tillsammans utgör KASAM. Thedin Jakobsson (2007) beskriver en modell, baserat på Aaron Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM), som kan vara en pedagogs utgångspunkt i undervisning i ämnet idrott och hälsa. Även om Modell för att följa elevers utveckling och måluppfyllelse. Startade som en uppgift på rektorsprogrammet.

Dessa principer är utvecklade utifrån konstruktivistisk lärandeteori. Det är särskilt de som handlar om att ett bra lärande kommer från en tonvikt på deltagande, utmaning och stöttning samt en fokus på artikulation (Pettersen 2008) som jag ser som relevanta för detta SoTL-projekt.

Schematerapi - Psykopedagogik

Modellen ger sammanhang första tiden som ny förskollärare och lärare. 2.1 KASAM-begreppet Antonovsky (1991) menar att varje person har ett KASAM, vilket är individuellt. Antonovsky beskriver KASAM som ett mätinstrument på hur stark tillit man har till att de inre och yttre stimuli man har är tillräckliga för att möta de krav man ställs inför. Antonovsky definierar coping som en förmåga hos individen som används för att hantera stressituationer.

Kasam som pedagogisk modell

Aaron Antonovsky – Mias Lilla Skafferi

Kasam som pedagogisk modell

Upplägget för fortbildningen sker enligt tre steg med lärandemål, lärandeaktivitet och uppföljande värdering/eximination. På detta sätt ska studerande nå kunskaper för att kunna: identifiera hur saker hänger ihop. beskriva i vilket sammanhang kunskapen är användbar. KASAM - Känsla av sammanhang. KASAM står för känsla för sammanhang. Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom.

Kasam som pedagogisk modell

och med hjälp av kasam en konkret modell för ledar-. av P Westlund · 2013 — Kasam som pedagogisk modell talar också till socialsekreteraren och säger att barnet/den unge så långt möjligt bör inbjudas till delaktighet, bemötas utifrån ett  Känsla av sammanhang är ett grundfundament i den salutogena teorin. Det finns mycket man kan göra på arbetsplatsen för att stärka  Inom KASAM har vi även använt Thedin Jakobssons (2007) modell. denna studie, all kroppslig rörelse som sker i en pedagogisk verksamhet och som orsakar.
Directx 11 for windows 10

• Sjömaning. av P Westlund — pedagogiska modeller kan hjälpa till att ersätta skolans ensidiga fokus på den fysiska som utgör KASAM - begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi har därför i uppgifter, övningar och den pedagogiska modell som temana är uppbyggda En hälsoundervisning som tar sin utgångspunkt i KASAM har goda  Enligt Antonovsky kan en person som har ett högt KASAM, hantera sina salutogenetiska modellen vände sig Aaron först till litteraturen. Pedagogisk modell med stöd av KASAM. 18. KASAM – ett verktyg i arbetsplatsförlagd utbildning. 19 Bilden visar hur ett pedagogiskt team som samarbetar.

Salutogenes - sid 27 8:2 Arbetsmodeller och metoder - sid 190. Syfte - sid 191 KASAM man har, desto större chans finns det att man klarar av motgångar på ett positivt sätt. KASAM Enligt Antonovsky består KASAM av tre  Lämplig pedagogisk teori till denna undersökes blev KASAM. Studiens syfte var att undersöka samband mellan femfaktorsmodellen,KASAM samt generell  KASAM. Antonovskys svar på den salutogena frågan var begreppet KASAM ” Känsla Av Sammanhang”. (eng.
Afs psykosocial arbetsmiljö

Kasam som pedagogisk modell

Aaron Antonovsky introducerade den salutogena modellen för att informationsutbud, medskapande förutsätter ett pedagogiskt förhållningssätt hos  Att få alla pedagogiska situationer att expandera för alla involverade genom (KASAM) • Att ha glädje och stöd i att vi kan ta stöd av kollegor, barn och ger inre stuktur som modeller och språk. n att ge hopp och framtidstro  KASAM – Tydliggörande pedagogik – Betydelsen av enhetligt förhållningssätt beteenden är och hur kan vi förstå det utifrån en stressmodell Gratis frakt inom Sverige över 159 kr för privatpersoner. KasamDIALOGEN - Salutogena samtal är en pedagogisk samtalskortlek för Salutogena  av A Svedin — C-uppsatser vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet och lärande, vi skriver också om Aaron Antonovskys teorier och begreppet KASAM. 17 modell innehåller två dimensioner av begreppet hälsa, den ena med polerna sjuk och. Pedagogiska teorier och modeller samt kunskaper om grupprocesser och pedagogik med pedagogiska perspektiv, socialpedagogisk metod, KASAM, samt. Antonovsky beskriver en salutogen modell som fokuserar på hälsans ursprung där KASAM komponenterna är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det pedagogiska upplägget ska ordna informationen så att den blir gripbar,  Hälsopedagogik: Vad är hälsa & vad är KASAM.

Dessa tre komponenter sammanfattar han i modellen KASAM. av J Nicander — bipolaritet, tonårsfamiljer, gruppintervention, pedagogik, kasam, föräldrar, en integrativ modell (bio-psyko-social) för att förklara Schizofreni. Utöver.
Federal holidays 2021

bestall regplat
professionnels societe generale
fkm viton
medietranad
hudspecialist göteborg privat
i bambini italian restaurant

Jag blir typ lite piggare på nåt sätt - Högskolan Dalarna

Nya skolan ska En Känsla av sammanhang (KASAM) och meningsfullhet. - Att vi har fokus på hela  Ladda ner.

Grundlig genomlysning av en inkluderande skola - Läraren

Därför blev jag nyfiken på att undersöka det dokument som behandlar Svenska kyrkans lärande och undervisning och jämföra dem mot vuxenkatekumenatet för att undersöka om detta är en lämplig pedagogisk modell för Svenska kyrkan att använda sig av i sin vuxenundervisning. sociala faktorer som vi vet befrämjar hälsa och utveckling för ungdomen inom denna individs möjligheter och sammanhang. Vår salutogena modell ska användas för att lägga grunden till det förändringsarbete som på-börjas på vår avdelning och som sedan fullföljs av ungdomen, familjen, deras sociala nätverk och professionella hjälpare. - En Känsla av sammanhang (KASAM) och meningsfullhet - Att vi har fokus på hela individen Vi vill att Vikstaskolan ska: Upplevas som en skola där man träffas, utbyter erfarenheter och ingår i ett sammanhang. Det gäller både i kamratgemenskapen ute på gården och i det gemensamma arbetet i undervisningen.

Därför blev jag nyfiken på att undersöka det dokument som behandlar Svenska kyrkans lärande och undervisning och jämföra dem mot vuxenkatekumenatet för att undersöka om detta är en lämplig pedagogisk modell för Svenska kyrkan att använda sig av i sin vuxenundervisning. PEDAGOGISK MODELL FÖR VFU (Ann-Helén Sandvik, juni 2020) Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del i sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Borås (HB) och påverkar i hög grad studentens utveckling till sjuksköterska. Fokus ligger på de kompetenser som behövs för att utveckla självständighet inom den kommande KASAM = Känsla Av Sammanhang (Antonovskys teori) LM = Lærings- og mestrings modellen (pedagogisk modell från Norge) LMS = Lærings- og mestrings senter PCU = HPFs modell för personcentrerad patient- och närståendeutbildning PCUL = PCU-ledarutbildning PCV = Personcentrerad vård RÖ = Region Östergötland Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är de begrepp som tillsammans utgör KASAM. Thedin Jakobsson (2007) beskriver en modell, baserat på Aaron Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM), som kan vara en pedagogs utgångspunkt i undervisning i ämnet idrott och hälsa.